24%
قیمت اصلی 645/000 تومان بود.قیمت فعلی 490/000 تومان است.
28%
قیمت اصلی 220/000 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.
8%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 179/000 تومان است.
25%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 147/000 تومان است.