20%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 179/000 تومان است.
17%
قیمت اصلی 175/000 تومان بود.قیمت فعلی 145/000 تومان است.