11%
قیمت اصلی 265/000 تومان بود.قیمت فعلی 237/000 تومان است.
37%
قیمت اصلی 295/000 تومان بود.قیمت فعلی 187/000 تومان است.
32%
قیمت اصلی 350/000 تومان بود.قیمت فعلی 239/000 تومان است.