30%
قیمت اصلی 256/700 تومان بود.قیمت فعلی 179/000 تومان است.
36%
قیمت اصلی 307/900 تومان بود.قیمت فعلی 197/000 تومان است.
40%
قیمت اصلی 165/000 تومان بود.قیمت فعلی 99/000 تومان است.
32%
قیمت اصلی 220/400 تومان بود.قیمت فعلی 149/000 تومان است.
17%
قیمت اصلی 191/700 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.
25%
قیمت اصلی 264/200 تومان بود.قیمت فعلی 197/000 تومان است.