23%
قیمت اصلی 550/000 تومان بود.قیمت فعلی 425/000 تومان است.
32%
قیمت اصلی 799/000 تومان بود.قیمت فعلی 543/000 تومان است.
38%
قیمت اصلی 890/000 تومان بود.قیمت فعلی 550/000 تومان است.
23%
قیمت اصلی 389/000 تومان بود.قیمت فعلی 299/000 تومان است.