36%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 145/000 تومان است.