38%
قیمت اصلی 95/000 تومان بود.قیمت فعلی 59/000 تومان است.
32%
قیمت اصلی 110/000 تومان بود.قیمت فعلی 75/000 تومان است.
33%
قیمت اصلی 45/000 تومان بود.قیمت فعلی 30/000 تومان است.