29%
قیمت اصلی 125/000 تومان بود.قیمت فعلی 89/000 تومان است.
21%
قیمت اصلی 265/000 تومان بود.قیمت فعلی 210/000 تومان است.
24%
قیمت اصلی 210/000 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.
24%
قیمت اصلی 295/000 تومان بود.قیمت فعلی 225/000 تومان است.