23%
قیمت اصلی 1/161/000 تومان بود.قیمت فعلی 890/000 تومان است.
11%
قیمت اصلی 895/000 تومان بود.قیمت فعلی 799/000 تومان است.
12%
قیمت اصلی 1/020/000 تومان بود.قیمت فعلی 895/000 تومان است.
21%
قیمت اصلی 1/450/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/150/000 تومان است.
50%
قیمت اصلی 1/899/000 تومان بود.قیمت فعلی 949/500 تومان است.